Điều khoản

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ www.koshersubs.com.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của www.koshersubs.com, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của www.koshersubs.com dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của www.koshersubs.com hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng www.koshersubs.com ngay lập tức.
Truy cập www.koshersubs.com

www.koshersubs.com bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà www.koshersubs.com cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của www.koshersubs.com mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của www.koshersubs.com, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho www.koshersubs.com là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho www.koshersubs.com thông qua Website www.koshersubs.com được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của www.koshersubs.com.

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của www.koshersubs.com, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của www.koshersubs.com. Bạn đồng ý thông báo cho www.koshersubs.com ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

www.koshersubs.com có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi www.koshersubs.com, bất cứ lúc nào theo quyết định của www.koshersubs.com mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.
Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của www.koshersubs.com cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website www.koshersubs.com ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của www.koshersubs.com.
Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu www.koshersubs.com, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của www.koshersubs.com. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên www.koshersubs.com không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với www.koshersubs.com.
Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của www.koshersubs.com cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của www.koshersubs.com cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.
Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ www.koshersubs.com có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của www.koshersubs.com.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của www.koshersubs.com sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của www.koshersubs.com, bạn cấp cho www.koshersubs.com quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho www.koshersubs.com. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. www.koshersubs.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.